# عشق

عشق

عشق گوش دادن نیست                    بلکه درک کردن است عشق فراموش کردن نیست                بلکه بخشیدن است عشق دیدن نیست                          بلکه احساس کردن است عشق جارزدن وکنارکشیدن ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 11 بازدید